Algemene gebruiksvoorwaarden

1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

Casius BVBA beheert de site Casius.be, waarop aan de internet gebruikers diverse diensten worden aangeboden (verder "de Diensten" genoemd). De internet gebruikers kunnen de site Casius.be gratis raadplegen, maar zonder enige waarborg van Casius BVBA. Deze Website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uit dit document onvoorwaardelijk aanvaardt. Het feit dat u deze Website gebruikt, betekent dat u genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen aanvaardt. U mag deze Website enkel gebruiken wanneer u Casius.be garandeert dat u de site niet voor volgens dit document ongeoorloofde of verboden doeleinden zult gebruiken. Internet gebruikers die de site Casius.be benutten worden uitdrukkelijk geïnformeerd over de risico's die verbonden zijn aan de specifieke Internettechnologie. Casius BVBA kan dus niet garanderen dat de informatie die via de door Casius BVBA aangeboden diensten wordt verspreid, niet zal worden onderschept door derden, noch dat de uitgewisselde berichten geheim zullen blijven.

 

GDPR

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
We zorgen voor de correcte en veilige verwerking van jouw gegevens. We gebruiken je gegevens uitsluitend om je in contact te brengen met de beste vakmannen voor jouw huis- of tuinproject, om je te vragen of alles met de door jou gekozen vakman naar wens verloopt, en om je te helpen bij eventuele garantieclaims in de toekomst. Een register met welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, wie ze verwerkt, hoe lang we ze bewaren en hoe we ze beschermen kan je opvragen door een mail te sturen naar GDPR@casius.be

Wat doen we extra om jouw privacy te beschermen?
We nemen zowel adequate technische als organisatorische maatregelen om jouw privacy te beschermen. Hieronder verstaan we onder meer dat we:

 • medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben, geïnstrueerd en getraind zijn om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan
 • de toegang tot apparaten (denk aan routers, wifi-pointers en GSM’s) beveiligd hebben met toegangscodes en waar wenselijk met 2-traps-authenticatie
 • onze apparaten voorzien hebben van de best mogelijk internetbeveiliging (firewall, antivirus, et cetera) en de soft- en firmware telkens updaten zodra er updates beschikbaar zijn
 • apparaten waarmee op onze backoffice ingelogd kan worden op afstand wisbaar hebben gemaakt (remote wipe)
 • al onze internetverbindingen met SSL beveiligd hebben en waar wenselijk encryptie (in rest en/of in transit) toepassen.

Wat doen we bij een data-lek?
Natuurlijk doen we er alles aan om jouw gegevens te beschermen tegen gebruik waarvoor het niet bedoelt is. Als er onverhoopt toch iets mis gaat en er inbreuk op jouw privacy gedaan wordt dan melden we je dat zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 72 uur. We houden een register bij van elke (mogelijke) databreuk.

Persoonsgegevens wissen?
Indien je wenst dat we alle persoonsgegevens die we van je ontvingen verwijderen, stuur dan een mail naar GDPR@casius.be. Binnen 2 weken verwijderen we je gegevens.

 

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van deze Website zijn beschermd door de auteursrechten van Casius.be en/of van zijn leveranciers en partners. Casius.be en andere namen van producten en/of diensten van Casius.be die op deze sites vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Casius BVBA. Andere namen van producten of firma's die op deze site worden vermeld, kunnen merken van de respectievelijke eigenaars zijn.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casius BVBA, mag u geen informatie, product of dienst die u via deze site hebt gekregen, wijzigen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, onder licentie in concessie geven, overdragen noch verkopen, en evenmin documenten en/of producten maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen.
Het is verboden om een in kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de Casius databank op te vragen en of her te gebruiken.

 

3. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De site Casius.be bevat hypertextlinks naar sites die door derden worden beheerd. Casius BVBA kan geen enkele permanente controle uitoefenen op die sites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Het opnemen van die links betekent niet dat Casius BVBA de inhoudelijke elementen van die sites goedkeurt. Casius BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites en het feit dat die sites vermeld worden op de site Casius.be, maakt Casius BVBA er volstrekt niet aansprakelijk voor.
Casius BVBA verleent geen enkele garantie inzake:

 • De waarheid, actualiteit, kwaliteit en volledigheid van de inhoud van de vermelde websites;
 • De goede werking en de volledigheid van de vermelde websites;
 • De problemen in verband met de toegang tot en de werking van die websites.

Bijgevolg kan Casius BVBA niet aansprakelijk worden gesteld in het kader van een geschil dat rijst tussen een op de site Casius.be vermelde site en een internet gebruiker. Enkel de eigenaars van de door "Casius.be" vermelde sites zijn aansprakelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de producten of diensten die aan de internet gebruikers worden aangeboden, nader bepaald door de wetten en verordeningen met betrekking tot:

 • Verkoop op afstand,
 • De bescherming van de consument,
 • Leugenachtige of bedrieglijke publiciteit
 • De prijzen,
 • De gelijkvormigheid van producten en diensten,
 • De specifieke verordeningen op de desbetreffende producten en diensten.

 

 

4. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INTERNET GEBRUIKER

De site Casius.be kan een internet gebruiker in contact brengen met een derde rechtspersoon (zoals bijv. financiële instellingen). Casius BVBA vertegenwoordigt die derde rechtspersoon niet. Informatie die door een derde wordt gegeven en door Casius BVBA via haar site of een ander communicatiemiddel wordt doorgestuurd, kan nooit worden beschouwd als een offerte van die derde. Daarom zal er slechts sprake van een offerte zijn, wanneer de derde zijn aanbieding rechtstreeks aan de betrokken internet gebruiker heeft gegeven.

Casius BVBA zal op de site Casius.be bepaalde informatie, gegevens, foto's, kaarten en diensten verspreiden, die door derden werden ontwikkeld. Casius BVBA neemt op geen enkele manier deel aan de ontwikkeling daarvan en kan geen enkele garantie geven in verband met de geschiktheid, betrouwbaarheid, degelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie, gegevens, en diensten die via de site Casius.be worden verspreid.

Bijgevolg moet de internet gebruiker voorzichtig omspringen met de informatie die op de site Casius.be verschijnt en alle nodige controles op zijn eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

De internet gebruiker verbindt zich ertoe geen computerpiraterij noch "hacking" te plegen op het systeem van Casius BVBA of op enig ander systeem dat direct of indirect via het Internet bereikbaar is.

Het is verboden de diensten van Casius.be te gebruiken voor een actie die als gevolg heeft:

 • dat men illegaal toegang krijgt tot gegevens van de aangesloten netwerken;
 • dat men de goede werking van de dienst van Casius BVBA in het gedrang brengt of het gebruik of de capaciteit van de diensten voor de andere leden in gevaar brengt, meer bepaald door op onverantwoorde wijze een grote hoeveelheid verkeer te veroorzaken;
 • de juistheid van de computergegevens te beschadigen of te vernielen.
 • dat u in kwalitatief of kwantitatief opzicht een substantieel deel van de databank opvraagt of hergebruikt.


Casius BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door derden of door de internet gebruiker worden gepleegd via Casius BVBA zijn diensten.

Casius BVBA behoudt zich het recht voor internet gebruikers die de Belgische wetgeving overtreden, bij de bevoegde overheid aan te geven en de toegang en het gebruik van de diensten en databanken te ontzeggen aan elke internet gebruiker die algemene voorwaarden van Casius BVBA schendt.

Elke internet gebruiker die het identificatie- of registratieformulier invult, wordt gekenmerkt door een login en een wachtwoord. Het wachtwoord waarmee de internet gebruiker zich identificeert en toegang krijgt tot de diensten, is persoonlijk en geheim. Enkel de internet gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord. De internet gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord geheim te houden en het op geen enkele wijze mee te delen.

 

5. ARTIKELS EN ADVIEZEN

Op de site kunt u praktische informatie (artikels, adviezen...) raadplegen.

Casius BVBA is niet altijd de auteur van de informatie die zij verspreidt. Sommige inlichtingen werden ingezameld bij derden en Casius BVBA kan de juistheid, betrouwbaarheid, degelijkheid of volledigheid ervan niet garanderen.

 

6. REKENHULPMIDDELEN

Casius.be stelt de internet gebruikers eenvoudig te gebruiken rekenhulpmiddelen ter beschikking, waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren. Deze hulpmiddelen zijn enkel bedoeld om de internet gebruikers een idee te geven van de berekende waarden. De verkregen resultaten mogen nooit als zeker worden beschouwd. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden.

 

7. ON LINE-GEBRUIK VAN WEB-GEMEENSCHAPPEN

Indien de Website gespreksgroepen, informatiegroepen, forums, gemeenschappen, communities en/of andere berichtgevings- of communicatiesystemen bevat (die gezamenlijk worden aangeduid onder de benaming "Gemeenschappen"), verbindt u zich ertoe deze Gemeenschappen enkel te gebruiken om berichten en inlichtingen te verzenden en te ontvangen die passen bij de desbetreffende Gemeenschap of die ermee in verband staan. Wanneer u een Gemeenschap gebruikt, zorgt u dat u bijvoorbeeld, maar niet alleen, om niet:

 • iemand te beledigen, misbruiken, belagen, achtervolgen of bedreigen, noch andermans rechten op een of andere wijze te schenden (meer bepaald door de persoonlijke rechten met inbegrip van de persoonlijke levenssfeer).
 • ongeschikte onderwerpen, namen, elementen of inlichtingen te publiceren, verzenden, uploaden naar een server, verspreiden of rond te strooien, die beledigend kunnen zijn ten aanzien van geloofs- of ethische overtuigingen, die kwetsend, obsceen, onbehoorlijk of ongeoorloofd zijn, of die enig recht schenden, meer bepaald de intellectuele eigendomsrechten.
 • naar een server bestanden te uploaden die programma's of andere door het intellectueel eigendomsrecht (of door andere persoonlijke rechten met inbegrip van het recht op de persoonlijke levenssfeer) beschermde elementen bevatten, tenzij u zelf houder bent van die rechten, dat u er een geoorloofde controle op uitoefent of dat u alle vereisten toestemmingen hebt ontvangen.
 • naar een server bestanden te uploaden die virussen bevatten of slecht zijn, of enig ander programma dat de werking van een andere computer zou kunnen storen.
 • goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht, commercieel te promoten of te koop aan te bieden.
 • studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uit te voeren of te verzenden.
 • een bestand te uploaden dat door een gebruiker van een andere Gemeenschap werd opgestuurd, wanneer u weet (of zou moeten weten) dat het verspreiden ervan ongeoorloofd is.
 • vermeldingen in verband met de auteur, wettelijke vermeldingen of andere vermeldingen inzake eigendomsrecht met betrekking tot de oorsprong of de bron van het programma of van enig ander element te schrappen, dat deel uitmaakt van een bestand dat naar een server werd ge-uploaded.
 • andere gebruikers te verhinderen Gemeenschappen te gebruiken of het gebruik ervan te beperken.

Casius BVBA behoudt zich het recht voor u steeds de toegang tot een of tot alle Gemeenschappen te ontzeggen zonder melding en zonder opgave van redenen.

Casius BVBA is niet verplicht de Gemeenschappen te controleren. Niettemin behoudt het zich het recht voor op elk ogenblik en eenzijdig alle of een deel van de documenten of informatie te bewerken, de verzending ervan te weigeren of te elimineren. Bovendien behoudt Casius BVBA zich het recht voor alle informatie te verspreiden om zich aan te passen aan de van kracht zijnde wetten of verordeningen, of om te voldoen aan een gerechtelijke of administratieve aanmaning.

U erkent dat alle gemeenschappen openbare gemeenschappen zijn en geen privé-kringen. Bijgevolg kunnen uw mededelingen door andere personen worden gelezen zonder dat u daarvan op de hoogte gesteld wordt. Wees bijzonder waakzaam wanneer u in een Gemeenschap persoonlijke identificatiegegevens over uzelf of uw kinderen meedeelt. Casius BVBA oefent geen enkele controle uit op de inhoud van berichten of informatie die in een gemeenschap wordt gevonden en keurt die ook niet goed. Bijgevolg wijst Casius BVBA meer bepaald alle aansprakelijkheid in verband met de Gemeenschappen af, alsook voor elke vordering die uit uw deelname aan een Gemeenschap voortvloeit. De verantwoordelijken van de Gemeenschappen en de gasten zijn geen door Casius BVBA gemachtigde woordvoerders en hun mening weerspiegelt niet noodzakelijk die van Casius BVBA.

Door berichten te posten, bestanden naar een server te uploaden, gegevens in te voeren of door aan enige vorm van communicatie via deze Website deel te nemen, geeft u Casius BVBA toestemming om:

 • Deze mededeling te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, door te sturen, openbaar te verspreiden, te publiceren, met een sublicentie in concessie te geven, over te dragen of te verkopen, of werken te maken die daarvan zijn afgeleid.
 • In sublicentie aan derden concessie te verlenen van het onbeperkte recht om een van bovenvermelde afgestane rechten uit te oefenen.


Bovenstaande rechten omvatten het recht om in elk land ieder eigendomsrecht op die mededeling uit te oefenen, met inbegrip van de rechten inzake auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.

 

8. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inlichtingen, producten en diensten die op deze Website voorkomen, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze inlichtingen worden regelmatig veranderd. Casius BVBA en/of haar leveranciers en partners kunnen steeds verbeteringen en/of wijzigingen aan deze site aanbrengen. Neem nooit persoonlijke, juridische of financiële beslissingen op basis van adviezen die u door bemiddeling van deze Website ontvangt. Voor specifieke adviezen die aan uw persoonlijke situatie zijn aangepast, gelieve u een deskundig vakman te raadplegen.

Casius BVBA en/of haar leveranciers en partners leggen geen enkele verklaring af ten aanzien van de geschiktheid, betrouwbaarheid en juistheid van de inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Al deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden" en zonder enige waarborg. Casius BVBA en/of haar leveranciers en partners wijzen bij deze elke waarborg af in verband met deze inlichtingen, producten, diensten en bijhorende grafische elementen, en meer bepaald elke impliciete waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor speciaal gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak.

Casius BVBA streeft ernaar haar Diensten in de mate van het mogelijke 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating, technische problemen of om enig andere reden. Casius BVBA is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen noch voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de internet gebruiker of voor derden.

Casius BVBA en/of haar leveranciers en partners kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voor schadevergoeding als straf, voor bijkomende, speciale of indirecte schade, noch voor schade van welke aard ook, meer bepaald niet voor schade als gevolg van het verlies van het gebruik, van gegevens of van een deel van de winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de werking van deze site, uit vertraging bij het gebruik van deze site of van de onmogelijkheid deze te gebruiken, uit de levering of het gebrek aan levering van diensten of van schade in verband met inlichtingen, programma's, producten, diensten en bijhorende grafische elementen die werden verkregen op deze website of die voortvloeien uit het gebruik van deze website, ongeacht of die aansprakelijkheid al dan niet contractueel is, strafrechtelijk of quasi strafrechtelijk, of steunt op een aansprakelijkheid zonder fout of andere. Sommige landen of sommige jurisdicties aanvaarden geen afwijzing of beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of bijkomende schade, zodat bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over deze website of een deel ervan, of indien u het niet eens bent met onderhavige gebruiksvoorwaarden, kunt u enkel stoppen met gebruik te maken van deze website.

 

9. CONTACT

Voor vragen of problemen omtrent deze Website, gelieve u contact op te nemen met info@Casius.be.

Casius BVBA vraagt de internet gebruikers alle ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Casius BVBA de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe gelieve het lid volgend e-mailadres te gebruiken: info@Casius.be.

 

10. BEPERKING VAN DE TOEGANG

Casius BVBA behoudt zich het recht voor elke internet gebruiker eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de site Casius.be geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een internet gebruiker.

 

11. WIJZIGING VAN ONDERHAVIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Casius BVBA behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen krachtens welke deze Website u wordt aangeboden, te wijzigen.

 

12. ALGEMENE BEPALINGEN

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij deze aanvaardt u dat elke geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel. Deze Website mag niet worden gebruikt in landen waar niet alle onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, van toepassing zijn. Op geschillen die mogelijkerwijs onstaan tussen de Casius en u is Belgisch recht van toepassing. Onderhavig akkoord omvat alle akkoorden over en weer die betreffende deze Website werden gesloten tussen de gebruiker en Casius BVBA en het vernietigt en vervangt alle vorige of gelijktijdige mededelingen en aanbiedingen die tussen de gebruiker en Casius BVBA omtrent deze Website gebeurden in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm.

 1. Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Deze pagina dient om ons beleid uiteen te zetten inzake persoonlijke inlichtingen die u zoudt kunnen achterlaten bij uw bezoeken aan onze site. Wij willen uw privacy gevoelige gegevens in het kader van het Internet beschermen overeenkomstig de zogenaamde wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarvan de naleving door de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt bewaakt.
 2. Doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens.
  Casius BVBA zamelt persoonlijke gegevens in over de internet gebruikers die zich in verbinding stellen met de site Casius.be, alsook over de personen die een abonnement willen nemen op haar diensten, en wel met de volgende bedoelingen:
  • om globale statistieken op te stellen over de bezoeken die de internet gebruikers aan de verschillende rubrieken van haar website brengen, alsook voor marktonderzoek;
  • via on line-"formulieren" om de internet gebruikers beter te leren kennen, om hun vragen te beantwoorden en om ze desgevallend te informeren over nieuwe kenmerken, diensten en producten van Casius BVBA en haar partners. Casius BVBA kan ook zorgvuldig andere firma's selecteren die u in verband met de site informatie over hun diensten en producten kunnen toezenden.
  Zonder uw toestemming wordt er door ons geen enkele informatie over u, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, demografische of identiteits- of inkomstengegevens meegedeeld aan, gedeeld met of verkocht aan derden.

  Ik geef Casius.be uitdrukkelijk toestemming om mijn persoonlijke gegevens mee te delen aan partners van Casius.be zodat deze partners met mij in contact te kunnen treden. En wel met een maximum van 3 partners per door mij ingegeven aanvraag.
 3. Recht op toegang en verbetering
  Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van Casius BVBA, kan een internet gebruiker die zijn identiteit aantoont, van Casius BVBA gratis schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonlijke gegevens en deze doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

  Wanneer de administratieve gegevens van de internet gebruiker zelf een wijziging ondergaan, dient deze Casius BVBA daarover te informeren in de loop van de maand waarin de wijziging gebeurt.
 4. Beveiliging van de verwerking van persoonlijke gegevens
  Casius.be verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.
 5. Gebruik van "cookies"
  Op de harde schijf van computers die de site Casius.be bezoeken zullen één of meer "cookies" worden geplaatst. Een "cookie" is een bestandje dat door een door een gebruiker geraadpleegde server wordt verzonden en op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt geplaatst. De cookies die door de site Casius.be worden verstuurd, slaan informatie op over het surfen op de site Casius.be vanop de computer waarop de "cookie" wordt opgeslagen (geraadpleegde pagina's, datum en uur van de raadpleging enz.) en maken het mogelijk de opeenvolgende bezoeken van de internet gebruikers te identificeren.
  Aangezien het voor de internet gebruiker mogelijk is om het gebruik van cookies uit te schakelen, kan zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van cookies. Personen die de site Casius.be bezoeken, kunnen zich immers tegen het opslaan van "cookies" verzetten door de opties van de surfprogramma's (browser) op hun computer te wijzigen (onder de rubriek "voorkeur", "instellingen' of "Internet Options"). Casius BVBA vestigt niettemin de aandacht van de internet gebruikers op het feit dat de toegang tot bepaalde diensten van de site Casius.be in dat geval gestoord en zelfs onmogelijk kan zijn. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor men contact met u zou kunnen opnemen per telefoon e-mail of "snail mail".
 6. Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en geheimhouding.
  Casius BVBA behoudt zich het recht voor om informatie betreffende de boodschappen, zoals inhoud, herkomst en bestemming te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze mag denken dat die mededelingen geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op onrechtmatige of ongeoorloofde activiteiten, of indien zij daartoe zal worden gehouden krachtens een wettelijk bevel of een rechterlijke uitspraak/arbitraal vonnis. Behalve wanneer de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheid, mag Casius BVBA enkel berichten van openbare of niet vertrouwelijke aard controleren, dat wil zeggen informatie die zich op een webpagina, boodschappen die men op gespreksforums vindt of computermailings, zonder dat deze lijst volledig is.

  Casius BVBA mag de maatregelen nemen die nodig zijn voor het goede beheer van het computersysteem. Daartoe mag ze zich toegang verschaffen tot alle mededelingen die in haar computersysteem zijn opgeslagen.

  De internet gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn toegangscode geheim te houden. Het gebruik van identificatie-elementen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de internet gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die elementen, moet de internet gebruiker Casius BVBA daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en die mededeling per aangetekend schrijven bevestigen. De aansprakelijkheid van de internet gebruiker loopt pas ten einde op de dag die volgt op de dag waarop het aangetekend schrijven wordt ontvangen.

  Casius BVBA mag persoonlijke informatie van de internet gebruikers mededelen op verzoek van een bevoegde overheid of te goeder trouw, wanneer zij meent dat zulks nodig is om:

   

  • zich te schikken naar de geldende wetten en verordeningen of om op te treden in een rechtszaak die tegen Casius BVBA of tegen de site wordt ingespannen;
  • om de rechten of de bezittingen van Casius BVBA, van de site of van de gebruikers van Casius BVBA te beschermen of te verdedigen en,
  • om in extreme omstandigheden in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Casius BVBA, van de site of van het publiek te beschermen.

 

Werkwijze

 

1. Help!
stap 1
2. Omschrijf
stap 2
3. Bespreek
stap 3
4. Kies
stap 4

 

EENVOUDIG, SNEL, VRIJBLIJVEND en GRATIS

 

 

Offerte aanvragen

Werkwijze

Hoe Werkt Casius